Redaguje Zespół:

Ireneusz Kaczmarczyk – Redaktor Naczelny

Jarosław Banaszak – Sekretarz Redakcji

Piotr Cholerzyński -Redaktor wersji internetowej

Ewa Grzesiak – Asystentka Redakcji

Agnieszka Ilinicz- Kiełkiewicz – Ilustracje

Mariusz Mamet – Skład komputerowy

O nas

Serdecznie witamy wszystkich odwiedzających stronę internetową kwartalnika Terapia osób uzależnionych i ich bliskich.

W bieżącym roku, zadania dotąd realizowane przez dwumiesięcznik „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” powierzone zostały przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nowemu wydawcy, którym została Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu. Jednocząc siły Zespołu Redakcyjnego, który przez minione lata tworzył TUiW  z możliwościami i zasobami nowego wydawcy w bieżącym roku pragniemy zaoferować specjalistom pracującym w placówkach leczenia uzależnień kwartalnik pt. „Terapia Osób Uzależnionych i Rodzin”.

Chcemy, aby to czasopismo było ważnym elementem wspierania procesu nieustannego doskonalenia zawodowego tych grup zawodowych, który wynika z dynamicznego rozwoju wiedzy z zakresu psychiatrii, psychologii, psychoterapii i leczenia uzależnień. Zamierzamy prezentować powstające w konsekwencji tego rozwoju programy terapeutyczne oraz doświadczenia i praktyki o potwierdzonej skuteczności oraz inicjować i relacjonować dyskusje i polemiki im towarzyszące, informować środowisko o  wyłaniających się z tych dyskusji  nowych trendach i koncepcjach. Pragniemy informować też o dokonujących się zmianach w politykach zdrowotnych państw, zmianach prawnych i organizacyjnych w polskim lecznictwie uzależnień.

W tym miejscu równolegle i uzupełniająco do papierowego wydania, będziemy z jednej strony prezentować teksty zawarte w celuloidowym kwartalniku phttps://touib.pl/kwartalnik/ z drugiej będziemy tworzyć alternatywne treści, wierząc iż będziecie Państwo nam w tym pomagać https://touib.pl/zasady-publikacji/

Oznacza to, że możecie się poczuć Państwo bardziej niż kiedykolwiek i na znacznie szerszą skalę częścią zespołu redagującego, ale również częścią idei, jaką jest zabieranie głosu w sprawach związanych z problamami uzależnień.

Chcemy aby ta internetowa strona stała się forum, na którym znajdzie się miejsce dla opowieści o różnych stylach pracy, metodach interwencji, filozofiach pomagania. https://touib.pl/zasady-publikacji/

Pragniemy również pisząc ten anons, abyście za pośrednictwem naszej/waszej strony mieli swobodę dzielenia się z innymi informacjami o miejscach w jakich pracujecie, zespołach, w których interwizujecie trudniejsze kwestie https://touib.pl/placowki/Proponowane artykuły